Tuesday, 28 October 2014

മലപ്പുറം ഉപജില്ല ശാസ്ത്രോൽസവം  മേൽമുറി സ്വലാത്ത് നഗർ മ' ദീൻ കോമ്പ്ലെക്സിൽ വെച്ച് ഒക്ടോബർ 25 മുതൽ 28 വരെ നടന്നു .മത്സരങ്ങളിൽGRHS KOTTAKKAL, ജി ജി ഏച്ച് എസ് എസ് മലപ്പുറം,സൈന്റ്  ജെമ്മാസ്  മലപ്പുറം,എ കെ എം ഏച്ച് എസ് എസ് കോട്ടൂർ, MUAUP PANAKKAD,ജി എം യു പി ചെമ്മംകടവ് ,എ എൽ പി എസ്‌ വെങ്ങാലൂർ  എന്നിവ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ചു

കൂടുതൽ മത്സര ഫലങ്ങൾക്ക്  മലപ്പുറം എ ഇ ഓ യുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്‌ സന്ദർശിക്കുക

malappuramaeo.blogspot.in
മേൽമുറി നിവാസികൾക്കും ,മ'ദീൻ ചെയർമാനും ,മറ്റു ഭാരവാഹികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ,വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ,പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൂർവ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അകൈതവമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു, വാക്കുകൾക്കതീതമായി ...നന്ദി നന്ദി .
Saturday, 18 October 2014

SUB DISTRICT KALAMELA SWAGATHA SANGAM FORMATION-AEO MALAPPURA-REG

MALAPPURAM SUB DISTRICT KALAMELA SWAGATHA SANGAM  FORMATION MEETING ON 20.10.2014 (MONDAY) AT 3 P.M

VENUE: GBHSS MALAPPURAM

Please attend 

Sd/-

Assistant Educational Officer


Malappuram

Friday, 17 October 2014

ae-¸pdw D]-Pn-à  imkvt{Xm-Õhw þ 2014þ15

2014-15 ae-¸pdw D]-Pn-Ã-bnse imkvt{Xm-Õhw taÂapdn kz-em¯v \KÀ al-Zo³ ]»nIv kv¡qfn sh¨v 2014 HIvtSm-_À 27, 28 Xn¿-Xn-I-fn            \S-¡p-¶p. 

25.10.2014 þ cPn -kvt{S-j³

27.10.2014 þ FÃm hn`m-K-§-fn-sebpw XÕ-ab aÕ-c-hpw,
                XpSÀ¶v {]ZÀi-\hpw \S-¡p-¶-Xm-bn-cn-¡pw.

aÕ-cmÀ°n-I-fpsS Online entry  14.10.2014 apX 19.10.2014 5. 00 PM  hsc am{Xw sN¿m-hp-¶-Xm-Wv.  20.10.2014þ\v Close sNbvXv  cPn-kvt{S-j-\p-ff Hcp-¡-§Ä XpS-§pw.  bmsXmcp Imc-W-h-imepw Site Offline Bb-Xn\v tij-ap-ff Xncp-¯-ep-I-fpw, Iq«n-t¨À¡-ep-Ifpw A\p-h-Zn-¡p-¶-X-Ã. FÃm entry-I-fpw ka-b     -_-Ôn-X-am-bpw, sXäp IqSm-sXbpw DÄs¡m-f-fn-¡m³ kv¡qÄ A[n-Ir-XÀ AXoh {i² sNep-t¯-­-Xm-Wv. 

taf-tbm-S-\p-_-Ôn¨v kv¡qÄ Xe kw`m-h\ 20.10.2014 \v ap³]mbn    D]-PnÃm HM Forum ¯ntem, D]-PnÃm hnZ-ym-`-ymk Hm^o-kn t\cnt«m AS¨v ckoXn ssI¸-tä-­-Xm-Wv.  Higher Secondary  A[n-Ir-XÀ Ip«n-I-fpsS F®w,  A²-ym-]-I-cpsS F®w F¶nhbpw sIm­p-h-tc­Xm-Wv.

A²-ym-]-I-cpsS hnlnXw Bsfm-¶n\v 100/þ cq]bm-bn-cn-¡pw.  aäp hnln-X-§Ä¡v amä-an-Ã.  taf-I-fpsS hnP-b-¯n\v BZ-ym-h-km\w klmb kl-I-c-W-hpw, km¶n-²-yhpw A`-yÀ°n-¡p-¶p. ae-¸pdw                                            D]-PnÃm hnZ-ym-`-ym-k- Hm-^o-kÀ

16.10.2014                                                     ae-¸pdw